Begrepp

B

Barnkonventionen - FN:s konvention om barnets rättigheter. Antagen av FN:s
generalförsamling den 20 november 1989.

D

Direktiv - Direktiv är en typ av EU-lag. Ett direktiv sätter upp mål för vad som ska uppnås med EU-lagen, men varje land avgör på vilket sätt målen ska nås med egen lagstiftning. Läs mer om Direktiv.

E

EES-länder - EES står för europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein är EES-länder. EES-avtalet är ett frihandelsavtal som ger företag i de deltagande länderna tillträde till EU:s inre marknad. Läs mer om EES-länder.


EES-medborgare - Medborgare i EU-staterna, Island, Lichtenstein och Norge.


EG - EG står för Europeiska gemenskaperna och var föregångaren till dagens EU (Europeiska unionen). EG var en del av EU fram till 2009 då EG upphörde att existera. Läs mer om EG.


EMU - EMU står för ekonomisk och monetär union. Alla EU-länder deltar i det ekonomiska samarbetet EMU, men alla har inte infört den gemensamma valutan euro.


EU-domstolen - EU-domstolen dömer i tvister mellan EU:s medlemsländer och EU:s institutioner. EU-domstolen tolkar också hur EU-rätten ska tillämpas. Domstolen har en domare från varje medlemsland. Läs mer om EU-domstolen.


EU-kommissionen - EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land. Läs mer om EU-kommissionen.


EU-medborgare - Den som är medborgare i ett EU-land är också EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger vissa rättigheter, till exempel rätten att rösta i val till Europaparlamentet. Läs mer om EU-medborgare.


EUF-fördraget - Innehåller största delen av de bestämmelser som reglerar EU:s konstitutionella basis. Bestämmelser som rör unionens principer och mål, dess befogenheter, dess politik, inte och yttre åtgärder samt hur dess institutioner ska fungera.​​​ Läs EUF-fördraget. 


Europakonventionen - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Antagen av Europarådet den 4 november 1950.


Europaparlamentet -  Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna. Läs mer om Europaparlamentet.


Europeiska rådet - Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande. Läs mer om Europeiska rådet.

EU-rätt
- Med EU-rätt menas EU:s fördrag, all lagstiftning från EU samt EU-domstolens domar.

F

Fördrag - Ett fördrag är ett avtal mellan länder. EU-samarbetet bygger på ett antal fördrag som EU-länderna har kommit överens om. I fördragen finns reglerna för hur EU-länderna ska samarbeta. Läs mer om Fördrag.

 

Förhandsavgörande - Om en domstol i ett EU-land är osäker på hur en EU-regel ska tolkas kan den vända sig till EU-domstolen och begära ett förhandsavgörande, ett beslut om tolkning. Domstolen måste sedan följa EU-domstolens beslut när den ska döma i målet. Läs mer om Förhandsavgörande.


Förordning - Förordning är en typ av EU-lag. Förordningen gäller direkt efter beslut av EU och på samma sätt i alla EU-länder. Det behövs ingen egen lagstiftning i länderna. Läs mer om Förordning.

M

Mellanstatlig - När EU-samarbetet är mellanstatligt innebär det att alla EU-länder måste vara överens för att fatta beslut. Läs mer om Mellanstatlig.


Ministerrådet - Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering. Läs mer om Ministerrådet.

P

Papperslös - Se Tillståndslös

R

Rättighetsstadgan - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Rörlighetsdirektivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.

S

Schengen - Schengensamarbetet kompletterar EU:s regler om fri rörlighet. Det innebär bland annat att passkontrollerna har tagits bort vid resor inom Schengenområdet, men medlemsländerna har rätt att införa tillfälliga gränskontroller. I Schengen ingår Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Läs mer om Schengen.


Subsidiaritetsprincipen - Inom EU innebär subsidiaritetsprincipen att EU bara ska fatta beslut om frågor som inte kan skötas lika bra på nationell nivå av medlemsländerna själva. Syftar till att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Läs mer om Subsidiaritetsprincipen.

T

Tillståndslös - är den som befinner sig inom Sveriges gränser utan nödvändiga tillstånd. Rättsläget anses i nuläget oklart om begreppet tillståndslösa kan tillämpas på EU/EES-medborgare. Läs mer om detta under respektive område under Rättsläget


Tillräckliga medel -  ett belopp som överstiger riksnormen för att beräkna skäliga levnadsomkostnader samt utgifter för boende och eventuella resor till och från arbetet, enligt 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen. Även tillgång till kapital kan utgöra tillräckliga medel. 

Tredjelandsmedborgare - Tredjelandsmedborgare är en person som är medborgare i ett land utanför EU/EES. Läs mer om Tredjelandsmedborgare.

U

Unionsmedborgare - En person som är medborgare i något av EU:s medlemsländer.

Uppehållsrätt - Rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att under vissa villkor upprätthålla sig på andra EES-staters territorium. Läs mer om uppehållsrätt under Rättsläget.

Uppehållstillstånd - Tillstånd som krävs för att vistas i Sverige för tredjelandsmedborgare samt EU/EES-medborgare som inte uppfyller kraven för uppehållsrätt.

Ö

Överstatlig - När EU-samarbetet är överstatligt innebär det att EU-länderna kan fatta beslut även om alla inte är överens. Ett land som inte följer beslutet kan straffas. Läs mer om Överstatlig.

Överträdelseförfarande - EU-kommissionen kan inleda ett överträdelseförfarande om den anser att ett land inte följer EU:s regler. Det innebär att kommissionen granskar hur landet tillämpar reglerna och kan stämma landet i EU-domstolen. Läs mer om Överträdelseförfarande.