Förkortningar

E

EU - Europeiska unionen
EU-fördraget - Fördraget om Europeiska unionen
EUF-fördraget - Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

F

FB - Föräldrabalken (1949:381)
FN - Förenta nationerna

H

HFD - Högsta förvaltningsdomstolen
HSL - Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

K

KL - Kommunallagen (1991:900)

L

LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
LVM - Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
LVU - Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

P

PL - Patient lagen (2014:821)
PolisL - Polislagen (1984:387)

R

RF - Regeringsformen (1974:152)

S

SkolF - Skolförordning (2011:185)
SkolL - Skollag (2010:800)
SKR - Sveriges Kommuner och Regioner
SoL - Socialtjänstlag (2001:453)
SOU - Statens offentliga utredningar

U

UtlF - Utlänningsförordning (2006:97)
UtlL - Utlänningslag (2005:716)