Statliga myndigheter bidrar med kunskap i föredrag om EU/EES-medborgare

2020-10-19

Den 18 oktober var det EU:s anti-trafficking dag, en dag för att lyfta problematiken med människohandel i Europa. I samband med dagen publicerar Länsstyrelsen föredrag som ska bidra med kunskap och fakta om utsatta EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige och saknar uppehållsrätt.

På grund av covid-19 har vi inte som planerat kunnat förmedla kunskap via konferenser och möten. Föredragen har därför tagits fram för att i digital form bidra med kunskap och fakta.

I föredragen tas olika aktuella teman upp inom området, bland annat:

  • människohandel och människoexploatering
  • rätten för utsatta EU-medborgare att vistas i Sverige
  • kommunens ansvar för andra EU-länders medborgare
  • rättigheter och skyldigheter för att vistas i det offentliga rummet
  • civilsamhällsorganisationers arbete mot människohandel

Föredragen är framtagna i samarbete med flera statliga myndigheter med tanken att de ska fungera som ett stöd för de myndigheter, kommuner och organisationer som indirekt eller direkt möter utsatta EU/EES-medborgare.
Fler föredrag kommer att publiceras under hösten

Här nedan är länkarna med kort beskrivning av de olika föredragen

Tema: Hur arbetar man uppsökande för att identifiera människor i utsatta situationer? Hur kan man organisera och samverka ur ett lokalt perspektiv i arbetet mot exploatering av utsatta EU-medborgare? Vilka rutiner finns för att säkerställa att barn och unga får rätt stöd och insatser?
I en kommun kan många situationer uppkomma där samverkan och samarbete är en förutsättning för att kunna erbjuda rätt hjälp och åtgärder till människor som i lever
i gatumiljö och befinner sig i utsatthet eller till brottsoffer men även för att kunna lagföra gärningspersoner som utnyttjar andra för egen vinning.
Uppsala kommuns EU-samverkan berättar om det arbete som görs gemensamt och riktat till EU-medborgare som vistas i gatumiljö i kommunen (extern länk, öppnas i nytt fönster).
 

Tema: Vägledning för kommunernas socialtjänst i mötet med utsatta EU-medborgare
Vilka skyldigheter och rättigheter har man som EU-medborgare när man besöker Sverige? Hur långt sträcker sig kommunens ansvar för andra EU-länders medborgare när de vistas i en svensk kommun?
Vad bör man som verksam inom kommunens socialtjänst känna till för att på bästa sätt hjälpa besökare som befinner sig i olika former av utsatthet och/eller exploatering?
Det här är några av de frågor som tas upp när socialstyrelsens vägledning för kommunernas socialtjänst presenteras av Sara Lundgren, jurist och utredare vid Socialstyrelsen (extern länk, öppnas i nytt fönster).


Tema: Vad innebär uppehållsrätt i Sverige för EU-medborgare? Arbetar Migrationsverket mot människohandel?
Vad innebär vistelserätt och uppehållsrätt? Hur länge kan man vistas i Sverige och vilka krav ställs på EU-medborgare från andra länder under sin vistelse här? Vilken myndighet ska kontrollera om EU-medborgare har rätt att vistas här? Är Migrationsverket delaktig i arbetet mot människohandel?
Migrationsverkets centrala samordnare för arbetet mot människohandel beskriver vistelserätt, uppehållsrätt samt myndighetens roll i sammanhanget utsatta EU-medborgare (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Tema: Vad säger ordningslag och ordningsföreskrifter om våra rättigheter och skyldigheter när vi vistas i det offentliga rummet? När behövs tillstånd för penninginsamling? Var och hur får man bo?
Vilka rättigheter har man att använda offentlig plats för penninginsamling och vad säger ordningslag och kommunala ordningsföreskrifter egentligen om tillfälliga boenden i olika miljöer? Vilka skyldigheter och rättigheter finns kopplat till vistelse på offentlig eller allmän plats eller inom kommunens gränser? 
Förbundsjurist Johan Larsson och före detta Hovrättsrådet Kazimir Åberg vid Sveriges kommuner och regioner beskriver regelverket (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Tema: Människohandel och människoexploatering, hur ser lagen ut och hur omfattande är problemen i Sverige?
De senaste åren har problematiken gällande människohandel och exploatering av människor i utsatthet uppmärksammats alltmer. Lagen skärptes juli 2018 för att mer effektivt kunna lagföra de som utnyttjar andras utsatta situation för egen vinning; det kan gälla arbetskraftsexploatering under orimliga villkor, utnyttjande av andra inom tiggeri eller prostitution. 
Polisens nationella rapportör gällande människohandel, Kajsa Wahlberg, beskriver omfattningen av problemen samt gällande lagstiftning (extern länk, öppnas i nytt fönster). 

Tema: Hur bedrivs civilsamhällsorganisationers arbete mot människohandel?
Frälsningsarmén bedriver ett både nationellt och internationellt arbete mot människohandel, erbjuder utbildning för yrkesverksamma som i sitt arbete kan stärkas i att upptäcka och agera mot människohandel. De sammankallar även ett nationellt nätverk av organisationer som gemensamt verkar mot människohandel och exploatering.
Frälsningsarmén beskriver sitt och andra organisationers insatser för att motverka människohandel (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Tema: Hur ser det praktiska arbetet ut för att hjälpa brottsoffer inom människohandel och exploatering?
I olika delar eller så kallade regioner i landet finns en funktion som kallas regionkoordinator vars uppgift är att samordna arbetet mot människohandel. Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel finns i region Bergslagen, Mitt, Nord, Stockholm, Syd, Väst och Öst. Regionkoordinatorn fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag rörande prostitution och människohandel för alla ändamål. Arbetsuppgifter för en regionkoordinator består bland annat i att bistå regionala myndigheter, till exempel polis och socialtjänst, med stöd vid människohandelsärenden och fungera som en regional aktör med spetskompetens gällande människohandel.  
Regionkoordinator Elisabeth Lundquist berättar om regionkoordinatorns roll i arbetet mot människohandel och exploatering (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Tema: Arbetskraftsexploatering; vad är det? Hur vanligt är det och i vilka branscher? Hur arbetar myndigheter i Sverige för att motverka detta?
Under senare år har det uppdagats allt fler fall av missförhållanden inom en rad olika branscher i landet. Utländsk arbetskraft utnyttjas under orimliga villkor då entreprenörer kringgår lagar och regerverk för att vinna ekonomiska fördelar i konkurrens med andra aktörer. 
Arbetsmiljöverkets Team-ledare i region Öst beskriver situationen och det samverkansarbete som bedrivs för att motverka problemen (extern länk, öppnas i nytt fönster).