Socialt bistånd

Vad säger lagen?

EU/EES-medborgare som vistas i Sverige omfattas av kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § SoL. Rätten att ansöka om bistånd och socialtjänstens skyldighet att pröva en ansökan gäller även för EU/EES-medborgare.

EU/EES-medborgare eller familjemedlem som bedömts ha uppehållsrätt i Sverige har rätt till bistånd på samma villkor som svenska medborgare. Däremot har unionsmedborgare som saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd eller vistas tillfälligt i Sverige som huvudregel bara rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation.

Tillämpning

När EU/EES-medborgare ansöker om socialt bistånd måste socialtjänsten ta ställning till om personen i fråga och dennes familj har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige vid tidpunkten för sin ansökan. Med uppehållsrätt avses här rätten för EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar att under vissa villkor vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd. Uppehållsrätten finns så länge villkoren är uppfyllda.

Huvudregeln är att för att EU/EES-medborgare som inte har uppehållstillstånd ska ha rätt till socialt bistånd ska han eller hon kunna styrka sin uppehållsrätt. Om det finns fler personer i hushållet behöver man även ta ställning till om dessa kan anses ha uppehållsrätt som familjemedlemmar.

En person som har uppehållstillstånd behöver styrka detta genom att visa ett beslut från Migrationsverket. När det gäller uppehållsrätt behöver personen styrka det på annat sätt, eftersom det inte finns något formellt bevis på uppehållsrätt.  Socialtjänsten måste utifrån vad personen kan redovisa om sin situation ta ställning till om vederbörande uppfyller kriterierna för uppehållsrätt i varje enskilt fall. Att en person tidigare har haft uppehållsrätt eller är folkbokförd i Sverige eller har svenskt personnummer styrker inte att personen har uppehållsrätt vid tidpunkten för ansökan om socialt bistånd.

För den som bedöms ha uppehållsrätt gäller principen om likabehandling. Rätten till socialt bistånd ska utredas i vanlig ordning gällande den sökande, och när det är relevant, övriga familjemedlemmar i hushållet. Likabehandling gäller både rätten till insatser och de krav som kan ställas på biståndssökande. Om EU/EES-medborgaren inte bedöms ha uppehållsrätt gäller ändå de vanliga reglerna för beslutsfattande och möjlighet att överklaga beslutet.  Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske efter ansökan och efter en individuell bedömning av den sökandes behov.

Läs mer

Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare