Aktuella myndigheter

Länsstyrelsen i Stockholms län har i ett nationellt uppdrag av regeringen att utveckla samverkan och samordna det arbete som bedrivs avseende medborgare inom EU/EES-området som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt. Samverkande myndigheter är:
 

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kommer i kontakt med EU/EES-medborgare när det handlar om inskrivning vid Arbetsförmedlingen och anvisning till arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingens mandat och ansvar handlar om att behandla EU/EES-medborgare på samma sätt som svenska medborgare och säkerställa att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen sker utan hänsynstagande till nationalitet.

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten kommer endast i kontakt med EU/EES-medborgare i samband med handläggning av ärenden om avlägsnande och verkställighet avseende otillåtna bosättningar. En markägare som vill få hjälp att flytta på personer som olovligen bosatt sig på dennes mark kan vända sig till Kronofogden med en ansökan om avlägsnande.

Kronofogden har inget särskilt utpekat mandat eller ansvar i förhållande till den aktuella målgruppen. Handläggning av ärenden om avlägsnande och verkställighet av otillåtna bosättningar sker i enlighet med bestämmelserna i lagen om betalningsföreläggande och handräckning, Utsökningsbalken samt internationella konventioner och är densamma oavsett svarandens härkomst eller nationalitet.

Migrationsverket

Migrationsverket är en myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket är inte längre ansvarig myndighet för att prövar uppehållsrätt för EU/EES-medborgaren utan görs istället av varje myndighet individuellt vid respektive tillfälle. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en flykting fått tillstånd att stanna i Sverige betalar Migrationsverket ut statlig ersättning till kommuner och landsting. Om en asylsökande får avslag på sin ansökan ska Migrationsverket inom ramen för myndighetens uppgifter och mandat vidta de åtgärder som krävs för att få personen att återvända till sitt hemland.

Polisen

Polisen har att upprätthålla lag och ordning och i detta arbete ingår att beivra brott, men också att ge upplysningar i de fall någon befinner sig i riskzonen för att ett brott ska kunna komma att inträffa. Polisen ingriper med stöd av polislagen. Brott mot svensk lagstiftning, brottsbalken, är ofta orsaken till ingripanden från polisen, men också i andra typer av överträdelser som är reglerade i olika lagar och förordningar.

En polismans uppgifter är ofta att på olika sätt vara någon behjälplig. Det kan vara att stötta en målsägande, ett brottsoffer, ett vittne eller att helt enkelt hjälpa någon till rätta utan att brott behöver vara begånget. Polisen lämnar ofta hjälp och service till den som behöver. För EU/EES-medborgares del kan det bestå i att vara behjälplig vid kontakter med andra myndigheter, ge information om rättsläget i Sverige, ta upp anmälan då gruppen utsatts för brott, bistå andra myndigheter vid olika åtgärder, socialtjänst, kronofogde med flera. Inte sällan kan polisen förmedla kontakter mellan EU/EES-medborgare och de olika frivilligorganisationer som finns när det behövs.

Skatteverket

Skatteverket kommer i kontakt med EU/EES-medborgare när det gäller att folkbokföra sig i Sverige. För att Skatteverket ska kunna folkbokföra en person krävs att personen uppfyller villkoren för att få vistas i landet. Detta gör man antingen genom att vara medborgare i Sverige eller genom att ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd (4 § folkbokföringslag (1991:481)).

En EU/EES-medborgare med uppehållsrätt som vill bli folkbokförd måste, liksom alla andra personer som vill bli folkbokförda, även uppfylla de allmänna villkoren för folkbokföring enligt 3–4 §§ folkbokföringslag (1991:481). Detta innebär att Skatteverket vid anmälan om inflyttning måste kunna anta att EU/EES-medborgarens uppehållsrätt kommer att bestå under minst ett år. Det är personen själv som ska visa att förutsättningarna är uppfyllda.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden.

Socialstyrelsen har tagit fram Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare. Den innehåller avsnitt om EU/EES-medborgares rätt till socialt bistånd, möjligheter och ansvar i mötet med EU/EES-medborgare i utsatta förhållanden och ansvar för barn och unga.