Uppdrag

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att utveckla samverkan och samordna det arbete som bedrivs avseende medborgare inom EU/EES-området som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt.

Uppdraget innebär att

  • stärka samverkan och samordningen mellan statliga myndigheter, kommuner, det civila samhället och andra relevanta aktörer som möter målgruppen
  • utarbeta metodstöd och genomföra kompetensutvecklingsinsatser riktade till de samverkande aktörerna
  • inrätta en rådgivande servicefunktion riktad till kommuner och andra aktörer i frågor om hur arbetet och samverkan kan bedrivas på ett ändamålsenligt och likformigt sätt.


Läs fullständig uppdragsbeskrivning: