Aktuellt

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter

2019-03-28 Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter som inryms i förklaringen har senare förts in och vidareutvecklats i ett antal konventioner som är bindande för de anslutna staterna. En stor...

Tydligare regler för omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige

2019-02-15 Pressrelease från Regeringskansliet I en ny lagrådsremiss föreslås det att socialnämnden ska få omedelbart omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om beredande av vård enligt LVU. Typiskt sett rör det sig om fall då barn inte har hemvist i Sverige. – Rättsläget när det...

Barn i internationell människohandel - tema och vägledning från Socialstyrelsen

2019-01-31 Socialstyrelsen har publicerat en vägledning kring människohandel med barn, ”Barn i internationell människohandel och exploatering, Vägledning för socialtjänsten”. Vägledningen är framtagen för att ge stöd i socialtjänstens arbete och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och...

Lägesrapport kring Människohandel för sexuella och andra ändamål

2018-11-07 Polismyndighetens nittonde lägesrapport ”Människohandel för sexuella och andra ändamål” avseende 2017. Lägesrapporten ger Polismyndighetens bild, inom uppdraget som nationell rapportör i frågor som rör människohandel, av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan...

Det är nu straffbart att utnyttja människor genom exempelvis tiggeri

2018-08-30 Det är numera straffbart att ägna sig åt människoexploatering, det vill säga att utnyttja människor genom exempelvis tvångsarbete, tiggeri eller arbete under uppenbart orimliga villkor. Villkoren kan till exempel handla om oavlönat arbete eller oacceptabla säkerhetsrisker. Dessutom skärps straffen...