Aktuellt

Regelverk för bärplockare

2019-06-05 Årligen kommer många människor till Sverige för att säsongsarbeta med bärplockning. Det finns ett regelverk för bärplockare som är viktigt att känna till, speciellt vad gäller arbetstillstånd för medborgare i länder utanför EU. Migrationsverket skriver på sin webbplats att de allra flesta som är...

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter

2019-03-28 Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter som inryms i förklaringen har senare förts in och vidareutvecklats i ett antal konventioner som är bindande för de anslutna staterna. En stor...

Tydligare regler för omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige

2019-02-15 Pressrelease från Regeringskansliet I en ny lagrådsremiss föreslås det att socialnämnden ska få omedelbart omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om beredande av vård enligt LVU. Typiskt sett rör det sig om fall då barn inte har hemvist i Sverige. – Rättsläget när det...

Barn i internationell människohandel - tema och vägledning från Socialstyrelsen

2019-01-31 Socialstyrelsen har publicerat en vägledning kring människohandel med barn, ”Barn i internationell människohandel och exploatering, Vägledning för socialtjänsten”. Vägledningen är framtagen för att ge stöd i socialtjänstens arbete och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och...

Lägesrapport kring Människohandel för sexuella och andra ändamål

2018-11-07 Polismyndighetens nittonde lägesrapport ”Människohandel för sexuella och andra ändamål” avseende 2017. Lägesrapporten ger Polismyndighetens bild, inom uppdraget som nationell rapportör i frågor som rör människohandel, av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan...