Aktuellt

Länsstyrelsen får förlängt samordningsuppdrag kring utsatta EU/EES-medborgare

2017-10-16 Sedan 2016 har Länsstyrelsen Stockholm det nationella samordningsuppdraget kring utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Då efterfrågan av samordning och samverkan gällande dessa frågor fortfarande är stort har regeringen förlängt och utvidgat Länsstyrelsens uppdrag....

Åsa Regnér till Rumänien för att följa upp samarbetsavtal

2017-09-04 Pressmeddelande Samarbetsavtalet mellan Sverige och Rumänien slöts i juni 2015 och syftar bland annat till att förbättra situationen för utsatta människor. Den 4-5 september är Åsa Regnér, minister ansvarig för frågor som rör utsatta EU-medborgare, på plats i Bukarest för att följa upp avtalet. –...

Nästa steg för att göra barnkonventionen till lag

2017-07-03 Pressmeddelande Regeringen har lämnat förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag till lagrådet. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen. Barnkonventionen har gällt i...

Ny lag om avlägsnande vid otillåtna bosättningar

2017-07-01 Den 1 juli trädde den nya lagen om avlägsnande i kraft - en ny form av särskild handräckning. Förändringar görs därför i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (1990:746) och tidigare ansökan om särskild handräckning ersätts nu med ansökan om avlägsnande. Om varken polislagen eller...

Heldagskonferens för civila samhället

2017-06-29 Den 17 november bjuder Länsstyrelsen i Stockholm, inom ramen för sitt samordningsuppdrag, in aktörer och organisationer från civila samhället till en nationell heldagskonferens. Under konferensen kommer bland annat de svenska ambassdörena för Rumänien och Bulgarien vara på plats för att ge en...