Fead - fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt

Svenska ESF-rådet har uppdraget att genomföra Fead - fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Förkortningen Fead står för Fund for European Aid to the Most Deprived och fonden finns i hela EU.  Organisationer kan ansöka om medel med syfte att driva projekt som minskar fattigdom och social utslagning. Utgångspunkten för projektens insatser är de personer som inte har möjlighet eller rättighet att få stöd från kommuner eller Migrationsverket. Det förutsätter ett nära samarbete och starkt engagemang från civilsamhället som möter Fead:s målgrupper.

Fead i Sverige arbetar med insatser för social inkludering. Sverige, Nederländerna, Danmark och Tyskland har valt det här spåret. Övriga medlemsländer har valt spåret att dela ut mat och kläder. Sverige fokuserar på två områden – samhällsorientering och hälsofrämjande insatser.

Samhällsorientering handlar om olika slags information. Informationen kan ges skriftligt och muntligt samt göras tillgänglig på deltagarnas hemspråk. Samhällsorienterande information kan vara till exempel:

  • Vägbeskrivning till härbärgen eller dusch och toalettrum
  • Villkor, rättigheter och skyldigheter som finns i Sverige

Hälsofrämjande omfattar insatser som ska förbättra hälsa eller förebygga ohälsa hos projektdeltagare. Det handlar om att göra det möjligt för deltagare att upprätthålla:

  • Personlig hygien 
  • Dagliga rutiner

Projekten kan informera, samordna eller genomföra insatser för att tillmötesgå eller förebygga dessa behov i samverkan med andra aktörer på området.

De horisontella principerna – allas lika möjlighet

De så kallade horisontella principerna bör vara en integrerad del av Fead:s förhållningssätt och ingå i alla projekt - från planering, programmering, genomförande till övervakning och utvärdering. Dessa riktlinjer är indelade i jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

  • Jämställdhet – kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter
  • Tillgänglighet – förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i syfte att förbättra integrationen i arbetsliv och utbildning
  • Icke-diskriminering – diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning
  • Ekologisk hållbarhet – valbar – att bidra till en kraftig reducering av miljörisker och användandet av ändliga naturresurser

Läs mer

Läs mer om Fead-fonden, projekten och om utlysningsperioder på svenska ESF-rådets webbplats