Ny lag om avlägsnande vid otillåtna bosättningar

2017-07-01

Den 1 juli trädde den nya lagen om avlägsnande i kraft - en ny form av särskild handräckning. Förändringar görs därför i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (1990:746) och tidigare ansökan om särskild handräckning ersätts nu med ansökan om avlägsnande.

Om varken polislagen eller ordningslagen är tillämpliga vid en otillåten bosättning kan nu fastighetsägaren vända sig till Kronofogdemyndigheten med stöd av lagen om betalningsföreläggande och handräckning (1990:746) med en ansökan om avlägsnande.

Tiden för att svarande ska inkomma med yttrande på ansökan får nu uppgå till max 2 veckor. Kronofogdemyndigheten uppger även att maxbeloppet för en ansökan om avlägsnande nu har ett tak på 3000 kronor.

Några lagförändringar i korthet:

  • En ansökning av avlägsnande ska innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken (som exempelvis personnummer, telefonnummer etc.). I den nya lagen är det nu dock tillagt att sådana uppgifter som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken inte behöver finnas med i ansökan om den sökande (fastighetsägaren) trots rimliga ansträngningar inte kan lämna dessa uppgifter (18 § andra stycket  (1990:746)). I  den nya lagen under 26 § andra stycket uppges det även att svarande (bosättarna) ska uppmanas att lämna de personuppgifter om sig själv som avses i 33 kap. 1 § första-tredje styckena i rättegångsbalken. Detta innefattar även eventuell ställföreträdares och ombuds personuppgifter. Denna uppmaningen ska ske om uppgifterna i ansökan saknas, är ofullständiga eller felaktiga. Om det behövs får svaranden föreläggas vid vite att lämna sådana uppgifter.
  • Svararen ska i föreläggandet upplysas om att målet kan komma att avgöras även om han eller hon inte yttrar sig över ansökan. Svarande ska också uppmanas att, om han eller hon bestrider ansökan, anger skälet för bestridande. I samma paragraf har ett tredje stycke lagts till som uppger att om sökande ska se till att delgivningen sker, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken (26 § andra stycket (1990:746)).
  • Gällande kostnader har ett andra stycke lagts till i den nya lagen under 46 § som uttrycker att i ett utslag som gäller avlägsnanden ska endast en svarande som anges i ansökan förpliktas att ersätta sökandens kostnader i målet (46 § andra stycket (1990:746)).
  • Vid överklagande av Kronofogdemyndighetens utslag och beslut och vid handläggningen i domstol tillämpas 18 kap. 1 och 9-11 §§ utsökningsbalken. (58 § andra stycket (1990:746)).

Om barn påträffas vid en otillåten bosättning

Viktigt att beakta i ärenden gällande otillåtna bosättningar är om det finns barn på platsen. Socialtjänsten ska då informeras. Kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § SoL gäller för alla barn och unga, oavsett om deras föräldrar har uppehållsrätt eller inte. Det innebär att om socialtjänsten påträffar, eller på annat sätt får kännedom om, att ett barn kan behöva stöd eller riskerar att fara illa så ska socialtjänsten inleda en utredning i enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 1 § SoL

Läs mer