Utredning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

2017-05-03

Regeringskansliet uppdrar åt Björn Räftegård att utreda de rättsliga förutsättningarna för att med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), omedelbart omhänderta barn och unga som befinner sig i Sverige men har hemvist utomlands.

Den tidigare utredningen om tvångsvård för barn och unga framhöll i sitt slutbetänkande (SOU 2015:71) att myndigheter och domstolar i brådskande fall får vidta interimistiska åtgärder, avseende en person som vistas i landet, även om en myndighet eller domstol i en annan medlemsstat är behörig att pröva målet i sak. För att i Sverige kunna besluta om ett omedelbart omhändertagande ska båda förutsättningarna i 6 § LVU vara uppfyllda. Detta förutsätter dock fortsatt tvångsvård vilket kolliderar med Bryssel II-förordningen som utgår ifrån att den fortsatta vården ska beslutas och ges i hemlandet.

Båda förutsättningarna i 6 § LVU kan således inte uppfyllas och svensk rätt tillhandahåller därmed inte någon möjlighet att fatta ett interimistiskt beslut trots att Bryssel II-förordningen ger möjlighet till det. Utredningen föreslår därför att det ska införas nya bestämmelser i LVU som möjliggör ett omedelbart omhändertagande enligt artikel 20 i Bryssel II-förordningen.

Nytt uppdrag

Inom ramen för uppdraget ska utredaren

  • Föreslå nödvändiga författningsändringar för att svenska myndigheter ska kunna besluta om omedelbart omhändertagande av barn som befinner sig i Sverige men har hemvist utomlands.
  • Analysera och redovisa om det är möjligt och lämpligt att låta förslaget omfatta unga som har fyllt 18 år och i så fall föreslå vilka åldersgrupper som ska omfattas.
  • Redogöra för lagstiftningen i ett urval andra EU-länder, samt redovisa hur interimistiska beslut enligt artikel 20 i Bryssel II-förordningen hanteras i andra EU-länder.
  • Följa den pågående omarbetningen av Bryssel II-förordningen i de delar som rör förutsättningarna för nationella myndigheter att vidta interimistiska åtgärder.
  • Analysera och redovisa kostnadsmässiga och andra konsekvenser av lämnade förslag samt lämna fullständiga förslag till den författningsreglering och finansiering som förslagen föranleder.


Uppdraget gäller från och med den 24 april 2017 och ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 23 september 2017.