Avlägsnande

Om varken polislagen eller ordningslagen är tillämpliga kan fastighetsägaren vända sig till Kronofogdemyndigheten med stöd av lagen om betalningsföreläggande och handräckning (1990:746) och sen 1 juli 2017 ansöka om avlägsnande för att få tillgång till sin fastighet. Vid otillåtna bosättningar ersätter nu ansökan om avlägsnande den tidigare ansökan om särskild handräckning.

Hur går processen till?

Om fastighetsägaren väljer att vända sig till Kronofogden behöver personen först ansöka om avlägsnande. Det kostar 300 kronor.

Fastighetsägaren kan redan i ansökan välja att Kronofogdens beslut ska verkställas direkt. Att få beslutet om avlägsnande verkställt kostar 300 kronor ytterligare i grundavgift för varje identifierad person som omfattas av ansökan, dock maximalt 3 000 kr. Ytterligare kostnader kan tillkomma i samband med att Kronofogden genomför själva avlägsnandet.

Handläggningen hos Kronofogden

Det normala är att Kronofogden ska delge personerna på platsen. Det betyder att Kronofogden ska se till att personerna får del av fastighetsägarens ansökan och kan ta ställning till den. Det gäller även om de är okända. Då delges den okända gruppen personer genom kungörelse. Det går till så att Kronofogden annonserar och sätter upp ett meddelande på aktuell plats.

När personerna är delgivna löper en tid från delgivning till beslut som kallas förklaringstid. Den tiden är tio dagar och då kan personerna bestrida fastighetsägarens ansökan, det vill säga invända mot den. Fastighetsägaren får i så fall möjlighet att svara på personernas invändningar. Efter det beslutar Kronofogden utifrån fastighetsägarens ansökan och de invändningar som har kommit in.

Om personerna inte bestrider så fattar Kronofogden ett beslut på de uppgifter som finns i fastighetsägarens ansökan.

Om personerna är kända och identifierade kan det ta längre tid att delge dem. Det beror på att kronofogden måste se till att varje person får del av fastighetsägarens ansökan innan de kan fatta beslut.

Det är svårt att säga hur lång tid det kan ta att få ett slutligt beslut och när själva avlägsnandet kan genomföras.

Ansökan om avlägsnande

Kronofogden ger följande riktlinjer för att ansöka om avlägsnande vid myndigheten:

  • Fastighetsägaren kan ansöka själv, eller så kan personen ta hjälp av ett ombud.
  • Använd blanketten för särskild handräckning/avlägsnade.
  • I ansökan ska det normalt finnas vissa uppgifter om den/de som fastighetsägaren ansöker mot. Om det är personer som vistas tillfälligt i Sverige kan det vara svårt att få fram fullständiga uppgifter. Vet fastighetsägaren vilka personerna är och har personuppgifter uppges dessa i ansökan.
  • Fastighetsägaren kan också ansöka mot okända personer. Det är då viktigt att personen beskriver vilka försök de har gjort för att identifiera personerna.
  • Fastighetsägaren måste också uppge om ansökan omfattar barn, det vill säga om det finns barn på platsen.
  • När fastighetsägaren ansöker om avlägsnade behöver personen tydligt ange vilken fastighet, adress, plats, område, byggnad eller utrymme som bosättningen finns på. Ange fastighetsbeteckning och adress. Uppge också vad det är för typ av område, till exempel stadsplanerat, friluftsområde eller skyddsområde. Bifoga en karta och fotografier där området tydligt framgår.
  • Fastighetsägaren behöver beskriva bakgrunden till det som har hänt. Till exempel hur länge personerna har varit på personens mark, hur många de är, om de har orsakat skada på platsen eller om deras närvaro innebär särskilda problem som fastighetsägare och i så fall på vilket sätt.
  • Fastighetsägaren behöver beskriv vad personen gjort för att få dem att flytta. Har fastighetsägaren till exempel pratat med personerna och bett dem flytta på sig, har fastighetsägaren lämnat information till dem på något annat sätt, eller har fastighetsägaren varit i kontakt med polisen för att få hjälp av dem.
  • I ansökan är det bra om fastighetsägaren även talar om vilken typ av saker som finns på platsen, tält/skjul, bilar, husvagnar eller liknande.
  • Fastighetsägaren ombeds även skicka med andra bevis som personen vill ska ingå i sin ansökan. Det kan till exempel vara kartor, fotografier, uppgifter om fordon och andra saker på platsen.
Tillfälligt beslut

Fastighetsägaren kan ansöka om att Kronofogden ska bevilja ansökan om avlägsnade omedelbart. Det kallas för interimistiskt beslut och är ett tillfälligt beslut som Kronofogden fattar innan de som fastighetsägaren ansöker mot har fått ta del av ansökan.

Fastighetsägaren behöver noga beskriva varför den vill ha ett sådant beslut. Kronofogden fattar beslutet utifrån vad fastighetsägaren har skrivit i sin ansökan. Det är väldigt höga krav för att Kronofogden ska kunna fatta ett interimistiskt beslut. I princip krävs att det är så bråttom att ett senare beslut inte skulle göra någon nytta. Fastighetsägaren måste också kunna visa att de har rätt till ett beslut om avlägsnande. Ett interimistiskt beslut är mycket ingripande och Kronofogden ska alltid ta tillvara båda parters rätt.