Skydd för barn

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och unga. Kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § SoL gäller för alla barn och unga, oavsett om deras föräldrar har uppehållsrätt eller inte. Det innebär att om socialtjänsten påträffar, eller på annat sätt får kännedom om, att ett barn kan behöva stöd eller riskerar att fara illa så ska socialtjänsten inleda en utredning i enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 1 § SoL.

I bedömningen av vad som är acceptabla respektive oacceptabla levnadsförhållanden för ett barn ska det inte göras någon skillnad för barn vars föräldrar har uppehållsrätt eller saknar sådan.

Föräldrarnas, och därmed barnets, legala status påverkar däremot vilka insatser som socialtjänsten har skyldighet att erbjuda. Barn vars föräldrar har uppehållsrätt i Sverige ska enligt huvudprincipen behandlas på samma sätt som svenska medborgare bosatta i Sverige.

Barn vars föräldrar inte har uppehållsrätt har som huvudregel endast rätt till sådana insatser från socialtjänsten som syftar till att avhjälpa en akut nödsitua­tion och därefter ska ärendet överlämnas till de sociala myndigheterna i barnets hemland.

Exempel och kommentarer

Nedan följer exempel på situationer gällande barn, följt av kommentarer. Hämtat från publikationen; Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare.

Barn som tigger

Ett syskonpar i tioårsåldern har setts driva omkring och tigga på gatorna i en stad i Sverige. Polisen överlämnar barnen till socialtjänsten då man misstänker att de far illa och antas vara i behov av stöd, skydd och hjälp. Socialtjänsten får kontakt med barnens föräldrar, som finns här men saknar uppehållsrätt. Vad är socialtjänstens ansvar?

Kommentar: Utifrån bestämmelsen om socialtjänstens särskilda ansvar för barn och unga och det yttersta ansvaret för att enskilda som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver har socialtjänsten ansvar att ta ställning till om utredning ska inledas eller inte. Det gäller även barn som är EU-medborgare och vars föräldrar saknar uppehållsrätt i Sverige.

11 kap. 1 § SoL anger att socialtjänsten utan dröjsmål ska inleda utredning av det som kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Socialtjänsten behöver då ta hänsyn till bestämmelserna i 1 kap. 2 § SoL att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Det är viktigt att ta hänsyn till att barnen kan vara utsatta för människohandel. Om det finns misstanke om detta finns stöd för handläggningen i den manual vid misstanke om människohandel som Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram. För att kunna utreda och bedöma barnens behov av stöd och skydd samt hur de ska kunna tillgodoses kan socialtjänsten behöva kontakta sociala myndigheter i barnens hemland. Om föräldrarna inte har uppehållsrätt här men ändå väljer att stanna kvar måste socialtjänsten ta ansvar för barnens behov av skydd och stöd.

Barn i prostitution

I en stad i Sverige påträffas ett barn som misstänks ha utnyttjats av sexköpare. Vad är socialtjänstens ansvar?

Kommentar: Liksom i exemplet ovan ska socialtjänsten inleda utredning om det som kommit till nämndens kännedom kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vid en utredning gällande ett barn som antas ha sex mot ersättning behöver nämnden vara medveten om och väga in att barnet kan vara utsatt för sexuella övergrepp eller människohandel för sexuella ändamål. Det finns stöd för handläggningen i manualen; Manual vid misstanke om människohandel. Vilka insatser som socialtjänsten kan erbjuda beror på förhållandena i det enskilda fallet. Barnets bästa måste beaktas i enlighet med 1 kap. 2 § SoL.

Kontakt med medlemsländerna

Den konsulära avdelningen på respektive lands ambassad kan kontaktas när det gäller både barn och vuxna. Detta gäller även om barnet omfattas av Bryssel II-förordningen.

Utrikesdepartementet (UD) är centralmyndighet när det gäller barn som omfattas av Bryssel II. UD har en informerande och förmedlande roll och kan användas som en länk mellan lokala myndigheter i EU/EES-länderna, när de vill utbyta information eller samarbeta i övrigt.

Längst ner på startsidan på den här webbplatsen hittar du kontaktuppgifter till samtliga relevanta EU/EES-länders ambassader i Sverige.