Folkbokföring

En EU/EES-medborgare med uppehållsrätt som vill bli folkbokförd måste uppfylla de allmänna villkoren för folkbokföring enligt 3–4 §§ folkbokföringslagen (1991:481).

Detta innebär att Skatteverket vid anmälan om inflyttning måste kunna anta att EU/EES-medborgarens uppehållsrätt kommer att bestå under minst ett år. Det är personen själv som ska visa att förutsättningarna är uppfyllda. Folkbokföringen innebär att sökande erhåller ett svenskt personnummer. Förutom att styrka sin uppehållsrätt måste den sökande uppvisa pass eller nationellt ID-kort.

OBS! Andra myndigheter är inte bundna av Skatteverkets bedömning av uppehållsrätt. Det är istället viktigt att pröva uppehållsrätt utifrån det givna tillfället, exempelvis i samband med en ansökan om bistånd.
 

Folkbokföring genom arbete

För att folkbokföras genom arbete ska personen kunna uppvisa handlingarna som styrker anställningen. Handlingarna kan utgöras av lönespecifikationer eller ett anställningsbevis. Anställningen ska vara minst sex månader för att folkbokföring ska bli aktuell. Sex månaders ofrivillig arbetslöshet efter en anställning ger bibehållen uppehållsrätt varför kravet på uppehållsrätt under minst ett år är uppfyllt om en anställning varar ett halvår.

Vid kontroll av folkbokföringsärenden kan Skatteverket upptäcka såväl falska som osanna anställningsavtal. Dessa ger avslag på ansökan om folkbokföring.

Vid falska anställningsavtal sker alltid en brottsanmälan. Osanna anställningsavtal innebär i regel att Skatteverket avslår ansökan eftersom arbetsgivaren oftast inte kan visa att det föreligger ekonomiska förutsättningar för nyanställningar. Exempelvis kan det gälla företag som är restförda hos Kronofogden. Det är också vanligt att den sökande inte återkommer med svar på Skatteverkets frågor vilket också utgör grund för avslag. Vidare förekommer det regelbundet att personer som fått avslag inkommer med nya anställningsavtal som även de är osanna.

Samordningsnummer för arbetstagare

En EU/EES-medborgare som ska arbeta i Sverige men som inte uppfyller kraven att vara folkbokförd ska tilldelas ett samordningsnummer. Genom samordningsnummer får myndigheter och andra verksamhetsområden en gemensam identitetsbeteckning för personer som inte är folkbokförda och därmed inte kan få ett personnummer. När det gäller arbetstagare krävs samordningsnummer för att registreras i beskattningsdatabasen.

Folkbokföring som arbetssökande

En arbetssökande EU/EES-medborgare uppfyller i regel inte förutsättningarna för att bli folkbokförd eftersom arbetssökande omfattas av rätten att vistas i Sverige under tre månader. Därefter ska personen visa att han/hon är aktivt arbetssökande och har en verklig möjlighet att få en anställning. Folkbokföring kan bli aktuellt för arbetssökande EU/EES-medborgare som fått tillgång till ett längre arbetsmarknadspolitiskt program genom Arbetsförmedlingen.

Folkbokföring för icke ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare

När det gäller uppehållsrätt som studerande har Skatteverket i regel inga problem att göra en bedömning om folkbokföring. Det är den sökande som ska visa exempelvis antagningsbevis till en erkänd utbildningsanstalt. Vidare gäller för såväl studerande som övriga icke ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare att dessa ska prestera underlag som visar att vederbörande har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige samt lämna en försäkran om att vederbörande har tillräckliga medel för sin och eventuella familjemedlemmars försörjning.

Med en erkänd utbildningsanstalt menas alla gymnasieprogram samt alla högskole- och universitetsstudier som har statligt eller kommunalt bidrag. Grundskolestudier och SFI-utbildning (svenska för invandrare) ingår här inte i begreppet erkänd utbildningsanstalt.